Hồ sơ đề nghị xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức gồm:

1.     Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp

2.     Bản tự kiểm của đảng viên dự bị (mẫu 10-KNĐ)

3.     Bản nhận xét của đảng viên được phân công giúp đỡ (1 người) (mẫu 11-KNĐ)

4.     Bản nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị

              + Phiếu xin ý kiến chi đoàn nếu là đoàn viên hoặc phiếu xin ý kiến công đoàn nếu đã trưởng thành đoàn  và nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc (ý kiến nhận xét của BCH Tổ Công đòan hay Chi Đoàn TNCS HCM)

              + Phiếu xin ý kiến nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú

              + Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị (Mẫu 12-KNĐ)

5.     Nghị quyết của Chi bộ (mẫu 13-KNĐ)

6.     Nghị quyết của Đảng ủy cơ sở (mẫu 15-KNĐ)

 

Tất cả những hồ sơ nêu trên được thể hiện bằng hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính; không được dùng hình thức điền vào chỗ trống của mẫu