Hồ sơ đề nghị xét kết nạp đảng gồm: 

1. Giấy chứng nhận đã học lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Đơn xin vào Đảng (mẫu) (phải viết tay)

3. Lý lịch của người xin vào Đảng

         + Phiếu thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng (mẫu)

         + Phiếu chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng

4. Giấy giới thiệu người vào Đảng

     * Nếu người xin vào Đảng là đòan viên Đòan TNCSHCM thì chỉ có 1 đảng viên chính thức giới thiệu theo mẫu và Nghị quyết của Đòan Khoa đề nghị kết nạp đòan viên ưu tú đó (mẫu).

     * Nếu người xin vào Đảng không còn trong tuổi Đòan phải được 2 đảng viên chính thức giới thiệu theo mẫu

    * Người giới thiệu nên có trên 1 tuổi Đảng.

5.Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với  người xin vào Đảng

         + Ý kiến của nhận xét của Tổ Công đoàn (mẫu), hoặc Nghị quyết chi Đoàn đề nghị giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (mẫu).

         + Xin ý kiến cấp ủy địa phương nơi người xin vào Đảng đang cư trú (mẫu)

         + Ý kiến của cấp ủy địa phương nơi người xin vào Đảng đang cư trú. (mẫu 5b)

         + Bản tổng hợp của chi ủy về những ý kiến của Tổ Công đoàn hay BCH Chi Đoàn TNCS HCM và cấp ủy địa phương đối với người xin vào Đảng. (mẫu)

6. Nghị quyết của Chi bộ (mẫu)

7.Nghị quyết của Đảng ủy cơ sở

 

Tất cả những hồ sơ nêu trên không được dùng hình thức điền vào chỗ trống của mẫu