Excel add-in để xử lý chuỗi Tiếng Việt Unicode

English manual

Thông tin chung

Add-in: vbaVanXuan
Tác giả: vietcom
Bản quyền: Freeware
Phiên bản: 0.9 (02 Oct 2008)

Mô tả

Các hàm có sẵn của Excel hỗ trợ chưa tốt cho Tiếng Việt Unicode.
Add-in này hỗ trợ thay đổi chữ HOA/thường cho chuỗi Tiếng Việt Unicode và hỗ trợ chuyển đổi số tiền bằng số thành số tiền bằng chữ.

Setup

Add-in mới được kiểm tra và sử dụng thử trên Microsoft Excel 2002 (Excel XP), với các phiên bản Excel khác, có thể hướng dẫn này không đúng hoặc add-in này hoạt động không đúng!
  1. Đối với Excel XP, thư mục để chứa các add-in là C:\Documents and Settings\<user-name>\Application Data\Microsoft\AddIns, với <user-name> là tên tài khoản đăng nhập vào Windows.
    Sao chép tập tin vbaVanXuan.xla vào trong thư mục add-in trên.
  2. Chạy Excel, chọn menu Tools/Add-Ins..., đánh dấu vào ô chọn bên trái VBAVanXuan, sau đó nhấn OK.
    SelectAdd-in

Sử dụng

Chuyển đổi các ô đang chọn thành chữ HOA

Nhấn phím Ctrl + Shift + U.
Ban đầu Chọn các ô Nhấn phím Kết quả
first select Ctrl + Shift + U upcase

Chuyển đổi các ô đang chọn thành chữ thường

Nhấn phím Ctrl + Shift + L.
Ban đầu Chọn các ô Nhấn phím Kết quả
first select Ctrl + Shift + L lower

Chuyển đổi các ô đang chọn thành chữ cái đầu Hoa

Nhấn phím Ctrl + Shift + P.
Ban đầu Chọn các ô Nhấn phím Kết quả
first select Ctrl + Shift + P proper

Chuyển số tiền thành chữ

Sử dụng hàm vxMoney(<số tiền>). <số tiền> phải nhỏ hơn hoặc bằng 1E+15 (Một triệu tỷ đồng).
Ví dụ 1: =vxMoney(100) có kết quả là Một trăm đồng
Ví dụ 2:
Công thức Kết quả
Example2 Example2_2

Tự động chuyển số tiền thành chữ

Chọn hai ô, một ô chứa số tiền và một ô trống rồi nhấn phím Ctrl + Shift + M.
Chọn các ô Nhấn phím Kết quả
money1 Ctrl + Shift + M money2
money1 Ctrl + Shift + M money2